Obrasci za poslovanje obrta

Na ovoj stranici objašnjeni su i ponuđeni za preuzimanje obrasci potrebni u poslovanju obrta.

 1. Prijava radi upisa u registar poreznih obveznika – Obrazac RPO

Porezni obveznici, odnosno njihovi opunomoćenici su dužni ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovu prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu za upis u Registar poreznih obveznika poreza na dohodak. Prijava se obavlja putem obrasca RPO. Prijavom se osiguravaju podaci potrebnih za utvrđivanje poreza. Prijavu u registar poreznih obveznika podnose i porezni obveznicu koji ostvaruju dohodak te primitke na koje se ne plaća porez na dohodak i druge primitke koji se u smislu Zakona o porezu na dohodak ne smatraju dohotkom iz inozemstva te primitke koji bi bili oporezivi porezom na dohodak da međunarodnim ugovorima nije drukčije uređeno. Prijava se podnosi u roku od osam dana od dana početka obavljanja djelatnosti, od dana dostavljanja pisanog zahtjeva za prelazak na utvrđivanje paušalnog dohotka ili prelaska na oporezivanje po odbitku, odnosno početka ostvarivanja primitaka.

 1. Zahtjev za registriranje potrebe poreza na dodanu vrijednost - Obrazac P-PDV

Postupak upisa u sustav PDV-a, neovisno o tome ulazi li se dobrovoljno ili po „sili zakona“, provodi se predajom zahtjeva za registriranje za potrebe PDV-a na obrascu P-PDV. Zahtjev treba predati nadležnoj ispostavi PU-a prema svome sjedištu, prebivalištu ili uobičajenom boravištu najkasnije do 15. siječnja tekuće godine ako se u sustav ulazi „po sili zakona“. Ako se u sustav PDV-a ulazi dobrovoljno tijekom godine, obrazac P-PDV treba predati kada je poduzetnik donio odluku o ulasku u sustav PDV-a. Napominjemo da se Obrazac P-PDV koristi i za dodjelu PDV identifikacijskog broja.

Zahtjev u Excel obliku

 1. Knjiga primitaka i izdataka - Obrazac KPI

Evidencija o dnevnim i ukupnim poslovnim primicima i izdacima u poreznom razdoblju.

Unose se opći podaci o poreznom obvezniku i to: naziv/ime i prezime, matični broj građana odnosno matični broj građana nositelja zajedničke djelatnosti, adresa.

Unose se podaci o poslovnim primicima i izdacima kako slijed (redni broj, nadnevak primitaka i/ili izdataka, broj temeljnice na osnovi koje se vrši knjiženje, opis isprave, iznos primitaka, iznos izdataka, PDV sadržan u primicima i izdacima.

Porezni obveznik dužan je u KPI ili drugim evidencijama osigurati podatke o dnevnom gotovinskom prometu. Pritom se primitci u gotovini (gotovina i čekovi) odnose na podatke o dnevnom gotovinskom prometu koje ne treba dnevno evidentirati u KPI ako porezni obveznik vodi evidenciju o dnevnom gotovinskom prometu prema Zakonu o PDV-u (Knjiga I-RA). U tom slučaju u stupac 5 Obrasca KPI može se upisati gotovinski promet u jednoj svoti za cijelo obračunsko razdoblje (mjesečno ili tromjesečno), a u istim rokovima kao što se utvrđuje i obveza za PDV. Ako obveznik nije u sustavu PDV-a, gotovinski promet se može evidentirati u jednoj svoti ali za prethodni mjesec.

Unos podataka mora se obaviti najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Porezni obveznik za svoje poslovanje vodi jednu KPI bez obzira na broj poslovnih jedinica i broj registriranih djelatnosti.

Za zajedničku djelatnost (supoduzetništvo) vodi se jedna knjiga primitaka i izdataka bez obzira na broj poslovnih jedinica i supoduzetnika.

Na kraju poreznog razdoblja (godine) primici i izdaci se zbrajaju. U slučaju otuđenja ili likvidacije obrta, odnosno prelaska s utvrđivanja dobiti na utvrđivanje dohotka, primici i/ili izdaci se dodaju kao i izdaci otpisa dugotrajne imovine obrta, prema Zakonu o porezu na dobit.

 1. Knjiga prometa – Obrazac KPR

Knjiga prometa je evidencija u koju se na kraju radnog dana, a najkasnije prije početka idućega radnog dana, upisuju primici naplaćeni u gotovu novcu i čekovima odnosno u slučaju paušalnog oporezivanja i primici naplaćeni bezgotovinskim putem.

Ako se podaci o dnevnom gotovinskom prometu vode u Knjizi primitaka i izdataka ili u drugim evidencijama na mjestu gdje se gotovinski promet ostvaruje, tada nije potrebno voditi i Knjigu prometa.

Ako se djelatnost prodaje na malo obavlja u više prodajnih mjesta tada se Knjiga prometa vodi za svako prodajno mjesto, radnju ili drugo.

U knjigu prometa upisuju se opći podaci o poreznom obvezniku, podaci o poslovnoj jedinici te slijedeći podaci: redni broj, nadnevak ostvarivanja gotovinskog primitka, broj temeljnice, opis isprava o primicima u gotovini, iznos naplaćen u gotovini i čekovima, iznos naplaćen bezgotovinskim putem i ukupno zbroj iznosa.

Podatak o naplaćenom bezgotovinskom iznosu popunjava obrtnik koji dohodak utvrđuje u

paušalnom iznosu.

Ukupni zbroj iznosa naplaćenih u gotovini ili čekovima unosi se u stupac 5 Knjige primitaka i izdataka.

Knjigu prometa nisu obvezni voditi porezni obveznici poreza na dohodak koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, uz uvjet da djelatnost ne obavljaju u više poslovnih jedinica, a podatke u Knjigu primitaka i izdataka unose u rokovima propisanim u uvodnim stavkama.

Knjigu prometa nisu obvezni voditi obveznici poreza na dohodak koji vode evidencije o dnevnom prometu po posebnim zakonima u propisanim rokovima (npr. u trgovini Knjiga popisa).

Obrazac knjige prometa (Obrazac KPR) propisan je Pravilnikom o porezu na dohodak i njegov je sastavni dio.

 1. Popis dugotrajne imovine – Obrazac DI

Popis dugotrajne imovine služi za utvrđivanje otpisa (amortizacije) dugotrajne imovine u koju se unose stvari i prava, ako njihove nabavne cijene odnosno troškovi proizvodnje prelaze svotu od 3.500,00 kuna i ako im je vijek trajanja duži od godinu dana.

Ustrojava se prilikom stjecanja radnje, obrta, slobodnog zanimanja i drugog ili na početku obavljanja samostalne djelatnosti, a vodi se neprekidno tijekom obavljanja djelatnosti do otuđenja ili likvidacije djelatnosti.

U Popis DI unose se opći podaci o poreznom obvezniku, te podaci o dugotrajnoj imovini kako slijedi: redni broj, naziv stvari ili prava, nadnevak nabave ili ulaganja stvari ili prava i broj isprave, nabavna vrijednost ili troškovi proizvodnje stvari ili prava, knjigovodstvena vrijednost koja se prenosi iz popisa prethodne godine, vijek trajanja dugotrajne imovine prema skupini u koju je imovina razvrstana sukladno Zakonu o porezu na dobit, stopa amortizacije, svota otpisa koja se dobije tako da se nabavna vrijednost pomnoži sa stopom amortizacije i podijeli sa 100, knjigovodstvena vrijednost na kraju kalendarske godine koja se dobije da se od knjigovodstvene vrijednosti oduzme iznos otpisa, AOP oznaka ovisno o vrsti dugotrajne imovine i datum otuđenja dugotrajne imovine.

U slučaju ulaganja za koja nema vrijednosnih isprava o nabavi unosi se procijenjena tržišna vrijednost. U tom slučaju potrebno je sastaviti zapisnik te navesti elemente na temelju kojih je izvršena procjena.

Popis dugotrajne imovine sastavlja se za svaku kalendarsku godinu i zaključuje se sa stanjem na dan 31. prosinca. Zaključna stanja prepisuju se po pojedinim stvarima ili pravima kao početna stanja u Popisu dugotrajne imovine za iduću godinu.

Obrazac popisa dugotrajne imovine (Obrazac DI) propisan je Pravilnikom o porezu na dohodak.

 1. Evidencija o tražbinama i obvezama – Obrazac TO

TO je evidencija o svim ispostavljenim i primljenim računima, osim onih naplaćenih ili plaćenih na način koji ima obilježja gotovinskog plaćanja.

Mora sadržavati podatke o rednom broju, nazivu kupca odnosno dobavljača, broju i nadnevku izlaznog odnosno ulaznog računa i zaračunatom iznosu, nadnevku plaćanja/naplate te plaćenom odnosno naplaćenom iznosu.

Porezni obveznici PDV-a koji vode knjigu primljenih i izdanih računa ne trebaju voditi evidenciju o tražbinama i obvezama.

Porezni obveznici PDV-a koji knjigu ulaznih i izlaznih računa vode prema plaćenim odnosno

naplaćenim računima, obvezni su voditi i Evidenciju o tražbinama i obvezama.

 1. Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak – Obrazac PO-SD

Obrazac PO-SD je dokument na temelju kojeg Porezna uprava utvrđuje godišnju obvezu paušalnog poreza za iduću godinu. Ta obveza se utvrđuje prema ostvarenom prometu u protekloj godini iskazanom na PO-SD obrascu. PO-SD obrazac podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave u papirnatom obliku ili elektronski putem e-porezne najkasnije do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu, prema podacima o ostvarenim primicima iz obrasca KPR. Nakon zaprimljenog PO-SD obrasca Porezna uprava usklađuje podatke o iskazanim primicima s uplatama na žiro-računu obrta te obavlja provjeru je li obrtnik ostvario veće ili manje primitke od onih koji su predviđeni ili utvrđeni prethodnim poreznim rješenjem (s obzirom na 5 razina utvrđivanja godišnjeg paušalnog poreza).

 1. Pregled poslovnih primitaka i izdataka od samostalne djelatnosti – Obrazac P-PPI

Obrazac P-PPI je obvezan prilog godišnjoj poreznoj prijavi samostalnih obrtničkih djelatnosti

obveznika poreza na dohodak koji predaju godišnju poreznu prijavu na obrascu DOH.

Podaci o ukupnim primicima i izdacima se uzimaju iz obrasca KPI. Obveza se odnosi na sve obveznike, bez obzira da li su u sustavu PDV-a ili ne.

Obrazac u Excel obliku

 1. Prijava poreza na dohodak – Obrazac DOH

Obrazac DOH služi za prijavu poreza na dohodak, a jednom godišnje (do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu (porezno razdoblje) su ga dužne podnijeti fizičke osobe koje su u poreznom razdoblju ostvarile dohodak od samostalne djelatnosti i/ili djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti.

U poreznoj prijavi na Obrascu DOH iskazuju se svi ostvareni oporezivi dohoci osim onih koji prema posebnim propisima ili međunarodnim ugovorima ne podliježu oporezivanju ili se smatraju konačnim.

Obrazac u Excel obliku

 1. Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti – Obrazac DOH-Z

Dohodak od zajedničke djelatnosti obrta utvrđuje se kao jedinstven dohodak i prijavljuje na obrascu DOH-Z – Prijava dohotka od zajedničke djelatnosti.

Utvrđeni dohodak raspoređuje se odnosno dijeli na supoduzetnike prema prethodno zaključenom ugovoru. Tako se oporezuje dio dohotka koji pripada svakom supoduzetniku od obavljanja zajedničke djelatnosti.

Prijava se podnosi na obrascu DOH-Z (prije godišnje porezne prijave na obrascu DOH), a najkasnije do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu. Tako se supoduzetnicima omogućuje da predaju svaki svoju poreznu prijavu na obrascu DOH do kraja veljače tekuće godine.

 1. Prijava poreza na dodanu vrijednost – Obrazac PDV

Porezni obveznik treba za razdoblje oporezivanja utvrditi obvezu PDV-a i iskazati je u prijavi PDV-a u kojoj se navode svi podaci potrebni za obračunavanje PDV-a.

Sadržaj obrasca PDV detaljnije propisuje čl. 174. Pravilnika o PDV-u.

Razlikujemo tzv. mjesečne i tromjesečne obveznike PDV-a. Porezni obveznici koji su u prethodnoj godini ostvarili isporuke dobara i usluga u svoti do 800.000,00 kn s PDV-om su tromjesečni, a oni iznad navedene svote su mjesečni obveznici PDV-a. Međutim, porezni obveznici koji obavljaju transakcije unutar EU-a ne mogu biti tromjesečni obveznici PDV-a.

 1. Statističko izvješće o dospjelim nenaplaćenim računima – Obrazac OPZ-STAT-1

Obveznici sastavljanja izvješća su porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji na dan sastavljanja izvješća imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja po osnovu isporuke dobara i usluga.

Izvješće se dostavlja elektroničkim putem na Obrascu OPZ-STAT-1.

Obveza dostavljanja izvješća traje do naplate potraživanja u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, uz uvjet da na dan sastavljanja izvješća potraživanja nisu starija od 6 godina.

Izvješće se dostavlja tromjesečno, elektroničkim putem, korištenjem sustava ePorezna:

 • do 20. svibnja tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 30. travnja tekuće godine,
 • 2. do 20. kolovoza tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. srpnja tekuće godine,
 • 3. do 20. studenoga tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. listopada tekuće godine,
 • 4. do 20. veljače tekuće godine za sve dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. prosinca prošle godine, a koji nisu naplaćeni do 31. siječnja tekuće godine                                                                       

Obrazac OPZ-STAT-1 se ne predaje Poreznoj upravi ukoliko porezni obveznik nema dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja.

Obrazac u Excel obliku

Izvor: HOK